RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Kaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: F.P.H.U. Kaczyński Andrzej z siedzibą w Brodnicy (87-300) przy ulicy Chopina 28.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i realizacją umów – art. 6 ust. 1 lit b oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora dotyczących realizacji zawartych umów takich jak obsługa procesu reklamacji i obsługi technicznej po okresie gwarancji, dochodzenie roszczeń o zapłatę, w celach archiwalnych, dowodowych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy lub inne podmioty, którym przekazanie może być konieczne w celu realizacji uzasadnionych celów administratora takich jak obsługa reklamacji, obsługa roszczeń o zapłatę lub obsługa wymienionych wyżej uzasadnionych celów Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, z zachowaniem reguł wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz wydanej na jego podstawie Polityki Ochrony Danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. wydanych dla F.P.H.U. Kaczyński Andrzej.

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.

  • Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez 10 kolejne lat licząc do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Pani/Pan kontaktowali w sprawie jej zawarcia. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  •  Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit f i nie istnieje ważny prawny cel administratora. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
    Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wynikających z niej potencjalnie roszczeń. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie i realizację transakcji.
  • W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.